“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от “Кимоно” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяваща позицията на Европейския съюз”.

 

Адрес: гр.Банско,ул.Христо Смирненски №12,Адрес за кореспонденция: гр.Банско, ул.България №1, телефон: +35974982979; мобилен: +359888950188; факс: +35929860510

e-mail: kimono@mail.bg

 

Bansko, 12 Hr.Smirnenski Str., phone: +35974982979; mobile: +359888950188; fax: +35929860510

e-mail: kimono@mail.bg