“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от “Кимоно” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяваща позицията на Европейския съюз”.

Phare CBC BG 2003/005-630-03 “Cross-Border Employment Initiatives “ Project

Изпълнителна агенция по Програма ФАР - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Звено за изпълнение на проекта - Министерство но труда и социалната политика

Проект – “Създаване на нови възможности за заетост в пограничния регион чрез инвестиции в перално стопанство”

Организация изпълнител - “Кимоно” ЕООД

 

Фирма Кимоно ЕООД изпълнява проекта по програма “Насърчаване на заетостта по пограничните райони” България – Гърция. По време на реализарането на проекта с помощта на инвестиционни ресурси по програмата ще се изгради Перално стопанство в гр. Банско, което ще създаде възможности за разкриване на нови работни места в региона. Проектът ще допринесе за намаляване нивото на безработица в пограничния регион, като насърчава партньорството и съвместните действия между български и гръцки предприятия. Имайки предвид, че Банско е регион със сериозен туристически потенциал, а строителството на хотели, заведения и ресторанти е особено засилено напоследък, предприемането на действия, насочени към предоставяне на перални услуги в града е пазарно ориентирано. В този смисъл инвестиции за създаването на перално стопанство в партньорство с гръцки предприемач ще допринесат за създаването на нови форми на заетост, за повишаване на заетостта и на конкурентноспособността на работната сила и за обмяна на добри практики и опит.

Основните цели на реализирания проект са да насърчи предприемачеството, да изгради устойчиво партньорство между бизнес институции в България и Гърция и да създаде възможности за нови работни места в сферата на услугите. След приключването на проекта всички първоначално поставени цели бяха постигнати - насърчаването на предприемачеството чрез откритото Перално стопанство, изградено стабилно партньорство с отлични преспективи в бъдещето, разкрити 8 устойчиви работни места и създадена тенденция за разкриване на още. Ползите, налични след приключване на проекта са намаляване на безработицата и създаване на устойчиво партньорство от транс-граничен характер, откриването на ново и проспериращо Перално стопанство, повишаване на възможностите на 12 млади хора за реализиция на трудовия пазар чрез участие в обучителен курс, проведен по време на проекта.
Откриването на модерно оборудвано Перално стопнаство посрещна нуждите на местните хотелиери и ресторантьори и осигури възможности за трайна заетост. По време на проекта се проведе обучение на 12 лица за повишаване на тяхната професионална квалификация. След приключване се наеха на работа 8 от преминалите обучение безработни лица, които притежаваха необходимите качества и желание за работа. Откриване на модерно оборудвано Перално стопанство в гр. Банско е финансово устойчиво и стабилно, защото инициативата е иномически обоснована и предлаганата услуга е търсена за региона. Като гарант за това е и успешното партньорство с фирма Димекс Елас ООД, която предостави ценен опит и насоки за добра реализация и гарантира успеха на поетата инициатива.
По време на проекта за мултиплициране на постигнатите резултати и добиване на по-голяма популярност се проведе широка презентационна кампания, включваща изработване, отпечатване и разпространение на рекламни листовки и изработката на интернет сайт на Пералното стопанство. Популяризационната кампания оповести финансовата подкрепа от страна на ЕС и представи Пералното стопанство пред широк кръг от бъдещи потребители.

Основните дейности, реализирани по време на проекта бяха:

1. Формиране на екип, разработване на план-график на дейностите и разпределяне на отговорностите. Тази дейност включва сформирането на екип и провеждането на първоначална координационна среща на екипа която да конкретизира последващите действия.
2. Подготовка и реализиране на тръжни процедури. Съгласно изискванията на програмата по проекта се проведоха процедури за избор на подизпълнител за следните дейности по проекта - закупуване на оборудване и провеждане на медийна кампания. Процедурите се проведоха според правилата и в съответствие с Практическото ръководство и изискванията на Изпълнителната агенция за сключване на договори с подизпълнители. Оборудването, закупено по проекта отговаря на всички най-съвременни изисквания и е в съответствие с европейските стандарти.
3. Доставка на оборудването по проекта. След одобрението от страна на ИА на сключените договори с подизпълнителите, се премина към тяхното изпълнение. При доставкта на оборудването от страна на доставчика бяха предоставени всички необходими сертификати, доказващи съответствие с изискванията за произход в Практическото ръководство. Чрез закупеното оборудване фирмата разшири своят обхват на предлаганите услуги. В тях се включиха нови начини за прием на поръчки, транспортирането от и до клиенти, цялостно подобрение на предлаганите услуги и разкриване на нови работни места. Консумативите, използвани при работата на Пералното стопанство отговарят на всички европейски стандарти, не излъчват вредни емисии и запазват чиста околната среда.
4.
Провеждане на работни срещи с представители на гръцкия партньор. По време на проекта се проведоха срещи с представители на гръцкия партньор. На тези срещи партньора - фирма “Димекс Елас” ООД сподели своите придобити познания относно приложимите стандарти в работата на едно Перално стопанство. Споделиха своя придобит опит за процедури и похвати на работа за оптимизиране на резултатите, видове организация на дежурствата в Пералното стопанство и други аналогични действия подпомагащи успешният старт на подобно начинание. Споделянето на придобити познания от фирма Димекс Елас ООД са важна основа за бъдещото ефективно управление на „Кимоно” ЕООД, разработването на нейните пазари и повишаване на производствения й капацитет. Създаденото по проекта ползотворно партньорство продължава и ще се развива и след приключването на проекта, чрез непрекъснат обмен на информация, сполучливи начинания и съвместно търсене на възможности за развитие и разширяване на дейността.
5. Презентиране на проекта пред обществеността. В съответствие с Насоките на ЕС за визуализация при външни акции и осигуряване дълготрайното съществуване на инициативата водещата организация презентира проекта пред широката общественост. Това се осъществи чрез провеждането на медийна кампания, която включваше изработването и разпространението на рекламни листовки и изработката на интернет сайт. Рекламните листовки се изработиха във формат А4, цветни и гланцирани. Те се разпространяваха сред хотелиерите, ресторантьорите и други общности, заинтересовани от услугите, предлагани от фирмата. Изработените листовки отразиха подкрепата на Европейския съюз за изпълнението на проекта и запознаха обществеността с услугите, предлагани от “Кимоно” ЕООД благодарение на закупеното оборудване. По проекта се изработи интернет сайт, който популяризира дейността на фирмата и финансовата подкрепа на ЕС.
6. Подбор на бенефициенти. Изискванията, които организацията имаше към участниците бяха следните: да са безработни; да имат висока мотивация за успех на конкретното работно място и да притежават минимум средно образование. По време на подбора бяха спазени полов, етнически, културен и социален баланс и не се допуснаха дискриминационни практики. След подбора през месец декември “Кимоно” ЕООД проведе двуседмичното теоритично обучение за избраните 12 души. Самото обучение стартира в последните две седмици от проекта. По пректа се обучиха повече души от първоначално предвидените. Самото обучение беше проведено от висококвалифициран и опитен специалист, водил множество обучения на идентични целеви групи. По време на обучението бенефициентите се запознаха с основните изисквания и моменти при работа в Перално стопанство, обслужване на клиенти и работа с формите за заявка. В самата програма е заложен и мотивационен модул, специализиран за безработни лица, загубили частично или изцяло трудовите си навици. След приключване на обучението се проведе формалният подбор на бенефициентите, по време на който с участието на представители на Дирекция “Бюро по труда” бяха подбрани необходимите 8 бенефициента. Подборът бе осъществен в съответствие с изискванията на Агенцията по заетостта, при спазване на утвърдената процедура за подбор.
7. Провеждане на заключителна конференция. В края на проекта се проведе еднодневна заключителна среща, на която се обобщиха резултатите от проекта. Срещата се проведе в гр. Банско, в рамките на 1 ден с 20 участници. При разработването на проекта беше заложено, че тази конференция трябва да се състои в Серес, Гърция. По време на оценителния процес обаче разходите за това събитие бяха изцяло редуцирани. Въпреки това партньорите решиха да го проведат за собствена сметка. Конференцията обаче беше проведена в България – гр. Банско. Участие взеха екипът по проекта, представители на водещата организация и партньора, местните социални партньори , представители на бизнеса, неправителствени организации и други организации и институции, ангажирани с проблемите на двата погранични региона и развитието им. На конференцията се анализираха резултатите от проекта, преценяваха се възможностите за евентуално изграждане на нови стратегии за устойчивост и последващи дейности в тази област. По време на конференцията участниците в нея подписаха Меморандум за бъдещо сътрудничество. В подписания меморандум участниците заявяват готовността си да търсят и развиват бъдещи форми на съвместно трансгранично сътрудничество, което ще допринесе за подобряване на социално-икономическото положение на пограничните райони и устойчивостта на постигнатите по проекта резултати. Обсъдените по време на заключителната конференция резултати, анализи, мнения и препоръки са обобщени и представени в заключителен доклад по проекта, който е разпространен сред заинтересовани страни в България и Гърция. В него се помести и подписания Меморандум.

За успешното реализиране на проекта и постигане на заложените цели се грижеше екип в следният състав и със съответните отговорности:

Ръководител – В съответствие с изискванията и практическите насоки на програмата отговаря за цялостната организация, координирането и изпълнението на дейностите, предвидени в проекта. Представлява екипа по проекта пред трети страни. Осъществява периодични срещи с представители на партньорската организация. Организира популяризирането на проекта, разпространяването на рекламните листовки, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата, отпуснати по проекта.

Технически организатор – Подпомага ръководителя при изпълнението на проектните дейности, участва в подготовката и реализирането на тръжните процедури, следи за взаимоотношенията с подизпълнителите и изпълнението на договорените клаузи. Контактува с представителите на Бюрото по труда и на партньора. Участва в подбора на крайните бенефициенти. Подпомага изработването, разпространението и мултиплицирането на добрите практики, изложени в обобщаващия доклад.

Счетоводител - Наблюдава правилното разходване на средствата, отпуснати по проекта, подготвя документацията за тръжните процедури, участва при провеждането на тръжните процедури, следи за воденето на пълна, точна и ясна документация по отчитането на изразходените средства, изготвя техническите и финансови отчети по проекта. Пряко отговаря за максимално точната финансова и документална отчетност по проекта.